Privacyverklaring Renson Accountbeheer


Inhoudstafel


Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van een My-Lio account en de diensten die daarmee verband houden zoals de mobiele en web applicaties gerelateerd aan de toestellen van Renson. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door Renson als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 8790 Waregem, Maalbeekstraat 10.

Renson blijft zich continu inzetten om de privacy van haar gebruikers maximaal te beschermen. In deze Privacyverklaring vindt u alles om beter te begrijpen hoe Renson uw gegevens verzamelt en gebruikt, en om inzicht te krijgen in de keuzes die u hebt om uw gegevens te beschermen.

Het beschermen van persoonsgegevens van gebruikers is erg belangrijk voor Renson. Daarom stellen we alles in het werk om deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Meer concreet zal Renson de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt Renson de technische en organisatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat persoonsgegevens worden beveiligd.

Deze Privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 3/03/2021. Renson behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring indien nodig aan te passen. Wijzigingen zullen steeds worden gecommuniceerd.


1 Organisatie

“Renson”: alle vennootschappen die verbonden zijn aan Renson*. Een betrokkene is steeds een gebruiker/contact van een vennootschap die valt onder Renson.

*De volgende vennootschappen zijn verbonden aan de Renson Group: Renson Ventilation NV, Renson Sunprotection Projects NV, Renson Sunprotection Screens NV, ARLU NV, Esafe BVBA, Renson Fabrication Ltd, Renson Inc, Renson Shanghai, Corradi, Corradi Usa, Corradi Srl SRL, Openmotics BV.

Renson is een organisatie gespecialiseerd in het aanbieden van producten en diensten die de kwaliteit van de binnenlucht optimaliseren door middel van doordachte ventilatie (verschillende ventilatiesystemen, ventilatieroosters en raamverluchtingen), doekzonwering, aluminium gevelbekleding en/of diverse outdoor oplossingen.

In die context komt Renson in contact met persoonsgegevens. Renson is verantwoordelijk voor deze gegevens.


2 Persoonsgegevens

2.1 Welke persoonsgegevens verwerken we?

Renson zal enkel uw identificatiegegevens (voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om een gebruikersaccount te registreren en te beheren.

Verder is het ook mogelijk dat we uw beroep en tewerkstelling verwerken in functie van het beheer van professionele accounts.

2.1.1 Particuliere gebruiker

Indien de gebruiker zich registreert op het platform als particuliere eindgebruiker zal Renson volgende gegevens verwerken:

  • Identificatiegegevens (naam, voornaam);
  • Contactinformatie (telefoonnummer, e-mailadres);

Aanvullend zal Renson alle persoonsgegevens verwerken die de geregistreerde bezoeker aanvult in zijn persoonlijk profiel op het platform. Renson zal enkel persoonsgegevens verwerken in het kader van accountbeheer indien de betrokkene ze zelf bezorgt.

2.1.2 Professionele gebruiker

Indien de gebruiker zich registreert op het platform als professionele eindgebruiker (i.e. in het kader van de uitoefening van zijn beroep) zal Renson aanvullend volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactinformatie (adres, telefoonnummer, e-mailadres);
  • Beroep en betrekking (functie, bedrijfsactiviteiten);

Aanvullend zal Renson alle persoonsgegevens verwerken die de geregistreerde bezoeker aanvult in zijn persoonlijk profiel op het platform. Renson zal enkel persoonsgegevens verwerken in het kader van accountbeheer indien de betrokkene ze zelf bezorgt.

2.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

2.2.1 Accountbeheer

Renson verwerkt persoonsgegevens met als doel het onderhouden, aanvullen, bijwerken en beheren van gebruikersaccountgegevens, het mogelijk maken om in te loggen met een account en het verlenen van diensten (bv. rapportage).

Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal Renson gebruik maken van uw toestemming. De persoonsgegevens worden tot maximum 14 dagen na deactivatie van de account bewaard.

2.2.2 Monitoring

Renson verwerkt persoonsgegevens met als doel het monitoren en loggen van gebruik van Renson applicaties om de beloofde functionaliteiten en diensten te kunnen garanderen en optimaliseren.

Deze persoonsgegevens verwerken wij omdat Renson een belang heeft om te zorgen voor een continue verbetering van de diensten. De persoonsgegevens worden tot maximum 14 dagen na deactivatie van de account bewaard.

2.2.3 Communicatie

Renson verwerkt persoonsgegevens met als doel updates of producten en beschikbare diensten te communiceren naar gebruikers. (bijv. U kan vanaf nu uw Renson account gebruiken om in te loggen op ...)

Voor de verwerking van persoonsgegevens onder deze activiteit zal Renson gebruik maken van uw toestemming. De persoonsgegevens worden tot maximum 14 dagen na deactivatie van de account bewaard.

2.3 Geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Renson zal de persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen die deze persoonsgegevens mogen gebruiken voor hun eigen doeleinden.

Renson maakt gebruik van een aantal verwerkers, wat betekent dat het om partijen gaat die uw gegevens enkel mogen verwerken voor doeleinden die wij bepalen. Onder geen enkel beding zullen zij uw persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden.

Renson zal het nodige doen om uw persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken. In het uitzonderlijke geval dat uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt zal Organisatie de passende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens te allen tijde te beschermen.

2.4 Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Renson zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel. Wanneer de gebruiker wenst zijn account te verwijderen zullen zijn persoonsgegevens ten laatste 14 dagen na deactivatie worden gewist.


3 Welke rechten heeft u, en hoe oefent u ze uit?

3.1 De inzage van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om inzage te krijgen van alle persoonsgegevens die we van u verwerken. U kan hiervan ook een kopie krijgen dat we u op papier of digitaal bezorgen. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) door een mail te sturen naar privacy@renson.be.

3.2 Het verbeteren van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om van ons te vragen uw persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of niet volledig zijn. U mag ook vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken totdat deze juist of volledig zijn. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@renson.be.

3.3 Het intrekken van uw toestemming.

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@renson.be. Mogelijks heeft dit als gevolg dat u niet langer gebruik kan maken van bepaalde functionaliteiten.

3.4 Het wissen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@renson.be.

Let op: Wij zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen als we deze omwille van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.

3.5 Het overdragen van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand, als de verwerking plaatsvond in de context van een overeenkomst of op basis van uw toestemming. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@renson.be.

3.6 Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u vindt dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte manier gebruiken kan u bezwaar aantekenen tegen deze verwerkingen, zoals verwerkingen in het kader van nieuwsbrieven, marketing, of andere verwerkingen die niet noodzakelijk zijn in de context van onze producten en dienstverlening. Dit kan u doen door contact op te nemen met onze DPO door een mail te sturen naar privacy@renson.be.

3.7 Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit

Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.